:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 1603 razy Strona do wydruku

ODTWORZENIE / USTALENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO


ODTWORZENIE / USTALENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
1. Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.- ( ART. 35 PRAWA O A.S.C.)
2. Gdy zdarzenie nastąpiło za granicą, a akt nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego można to zdarzenie zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. – ( ART. 70 PRAWA O A.S.C.)

3. SPORZĄDZONEGO W POLSCE (ART. 34 i 87 PRAWA O A.S.C.), gdzie
• Art. 34 PRAWA O A.S.C. stanowi, - W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
• Art. 87 PRAWA O A.S.C – stanowi, - Wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r., wydane przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, nie mają mocy dokumentu urzędowego. Treść tych wypisów może być wpisana do ksiąg stanu cywilnego.

Właściwym do wydania decyzji w sprawie odtworzenia treści aktu jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku takiego miejsca – kierownik ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju.
Wymagane dokumenty:
• dowód osobisty,
• potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały na terenie działania USC /wpis w dowodzie osobistym wnioskodawcy lub potwierdzenie dokonane przez BEL/

oraz

przy odtwarzaniu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - art. 35 prawa o a.s.c:

• oświadczenie strony, że zdarzenie nastąpiło za granicą i zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego oraz, że niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami jest uzyskanie odpisu aktu.
• zaświadczenie o nieistnieniu odtwarzanego aktu w polskich księgach stanu cywilnego znajdujących się w USC Warszawa-Śródmieście,
• zaświadczenie, że akt nie został odtworzony w drodze postępowania sądowego w USC Łódź-Śródmieście.
• oświadczenie strony, że nie występowała wcześniej z wnioskiem o odtworzenie aktu w trybie sądowym lub administracyjnym.
• inne dowody pośrednie /inne akty stanu cywilnego, świadectwa, legitymacje, zaświadczenia itp./

przy ustalaniu treści aktu stanu cywilnego, gdy zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało
tam zarejestrowane - art. 70 prawa o a.s.c:

• oświadczenie strony, że akt stanu cywilnego nie został sporządzony za granicą,
• przyczynę nie sporządzenia aktu za granicą,
• świadectwo lekarskie o urodzeniu lub zgonie, zaświadczenie położnej, zaświadczenie sądowe lub administracyjne lub inne dowody pośrednie/,

przy odtworzeniu lub wpisaniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce - art.34
i art. 87 – prawa o a.s.c.:

• zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
• oświadczenie strony, że nie występowała wcześniej z wnioskiem o odtworzenie aktu w trybie sądowym lub administracyjnym.
• inne dowody pośrednie /inne akty stanu cywilnego, , świadectwa, legitymacje, zaświadczenia itp./
• odpis aktu, który ma być wpisany /dotyczy art. 34 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego/,
• wypis z księgi stanu cywilnego, który ma być wpisany /dotyczy art.87 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego/


Dodatkowe informacje:


• Przy braku wystarczających dowodów /ocenia kierownik USC/ wymagane jest potwierdzenie danych, które mają być wpisane do aktu, przez co najmniej dwóch świadków /przesłuchanie stron i świadków/.
• Decyzja na odtworzenie /ustalenie/ wpisanie/ aktu – dla zdarzenia mającego miejsce za granicą, jest podstawą do sporządzenia aktu w księgach miejscowego USC.
• Natomiast dla zdarzenia, które nastąpiło na terenie Polski decyzja zostaje przesłana do USC miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze, w celu wpisania jej treści do tamtejszych ksiąg.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego .


Opłaty:

Opłata skarbowa:

• za wydaną decyzję administracyjną - 39,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.
Podstawa prawna:
Art. 13, art. 34, art. 35,. 70, 87 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn.zm)


Formularze wniosków:

Wniosek można złożyć na załączonym formularzu lub na innym, dowolnym
• Wniosek o odtworzenie/ ustalenie treści aktu urodzenia (wzór USC-8 w załączeniu)
• Wniosek o odtworzenie/ ustalenie treści aktu małżeństwa (wzór USC-8a w załączeniu)
• Wniosek o odtworzenie/ ustalenie treści aktu zgonu (wzór USC- 8b w załączeniu)
• Wniosek o wpisanie odpisu (wzór USC - 8c w załączeniu)
autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc8..doc 98.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 11:45 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0