:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 865 razy Strona do wydruku

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG - TRANSKRYPCJA


WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
DO POLSKICH KSIĄG - TRANSKRYPCJAMiejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Do polskiej księgi stanu cywilnego można wpisać odpis takiego aktu, który w świetle przepisów prawa danego państwa jest aktem stanu cywilnego, tzn. jest zapisem z zakresu rejestracji zdarzeń naturalnych ( urodzenie, zawarcie małżeństwa, zgon).
A zatem akt stanu cywilnego, podlegający transkrypcji w polskich księgach stanu cywilnego musi spełniać następujące warunki:
• powinien to być dokument oryginalny traktowany w państwie jego wystawienia jako akt stanu cywilnego,
• powinien być wydany przez organ powołany do wydawania odpisów z aktu stanu cywilnego i mieć w państwie jego wystawienia moc dokumentu urzędowego,
• powinien być odpisem z ksiąg stanu cywilnego.
Wszelkie odpisy z odpisów stanu cywilnego, ich fotokopie, fotografie, odbitki itp. mogą być traktowane na równi z oryginalnym dokumentem tylko wówczas, gdy zostały poświadczone przez ten organ, który przechowuje oryginały ksiąg stanu cywilnego i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów, lub przez polską placówkę konsularną stwierdzającą, że fotokopie, kserokopie itp. są zgodne z oryginałem i że mają charakter dokumentu urzędowego, wydanego zgodnie z prawem miejsca wystawienia.
Właściwym do wydania decyzji w sprawie transkrypcji jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem, że dotychczas akt ten nie został wpisany do polskich ksiąg,
2. Dowód osobisty wnioskodawcy, w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierdzenia zameldowania,
3. Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego – oryginał, bądź ksero lub fotokopia aktu, potwierdzona przez zagraniczny urząd, który przechowuje oryginały ksiąg i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów,
4. Urzędowe tłumaczenie na język polski przedłożonego dokumentu zagranicznego, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
5. W przypadku wpisywania aktu małżeństwa obywatela polskiego, który nie złożył oświadczenia, w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego, w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg, a gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego)

Opłata skarbowa:
• decyzja administracyjna ( transkrypcja aktu) - 50,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić: - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego i przechowywane w USC przez okres 100 lat, następnie przekazywane do archiwum państwowego.


Podstawa prawna:
Art. 73 ust.1, art. 62 ust. 3i 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn.zm.)


Formularze wniosków:
Wniosek można złożyć na załączonym formularzu lub na innym, dowolnym.
• Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu urodzenia sporządzonego za granicą (wzór USC-7 w załączeniu) lub
• Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (wzór USC- 7 a w załączeniu) lub
• Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu zgonu sporządzonego za granicą (wzór USC- 7 b w załączeniu)


autor informacji: Iwona TalikLista załączników do artykułu :

  wzr__usc7.doc 40.5 KB
  wzr__us7a.doc 48.5 KB
  wzr__us7b.doc 35.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 10:27 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0