:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 885 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży dla przewodniczących rad sołeckich


UCHWAŁA NrXV/81/03


Rady Gminy w Lipowej
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie uchwalenia wysokości diet i zwrot kosztów podróży dla przewodniczących rad sołeckich


Na podstawie art.37 a i b ustaw z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku z póżn. zm./

Rada Gminy w Lipowej

uchwala


&1


Uchwala się dla przewodniczących rad sołeckich miesięczną dietę w wys.120 zł.. W powyższej kwocie mieszczą się koszty przejazdu na terenie gminy .

&2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

&3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-01-27 15:21 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0