:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 891 razy Strona do wydruku

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA


OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Uznanie ojcostwa jest jedną z form ustalenia ojcostwa, polegającą na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi składa oświadczenie, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie, że ojcem biologicznym dziecka jest ten mężczyzna.

Co daje uznanie dziecka
Uznanie dziecka wpływa w pierwszej kolejności na jego akt urodzenia- w którym w miejsce ojca wpisywany jest mężczyzna, który uznał ojcostwo. Uznanie jest bowiem niczym innym, jak formalne potwierdzenie, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Jest ono niezbędne, w sytuacji, w której ojcem dziecka nie jest mąż matki (który korzysta… a czasem cierpi) z domniemania ojcostwa.
Uznanie dziecka sprawia, że uznający traktowany jest jako pełnoprawny rodzic- z pełną władzą rodzicielską, oraz prawem do wzajemnego dziedziczenia z dzieckiem. Podczas procedury uznania dziecka rodzice decydują również o nazwisku dziecka.

Kto i wobec kogo może uznać ojcostwo
Uznania ojcostwa dokonuje mężczyzna, w stosunku do dziecka, które uważa za swoje. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednak, z uwagi na brak pełnej zdolności do czynności prawnych (którą osiąga się wraz pełnoletnością), może tego dokonać jedynie przed sądem opiekuńczym.

Ojcostwo można uznać w stosunku do:
• dziecka jeszcze nie narodzonego (poczęte);
• dziecka małoletniego ( do 18-go roku życia)
• dziecka zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości – jednak w tym przypadku uznanie może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym uznający dowiedział się o jego śmierci, nie później także niż do momentu, w którym osiągnęłoby pełnoletność.

Kiedy nie można uznać ojcostwa
• jeśli zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki;
• jeśli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa (w przypadku zatajenia informacji, oświadczenie będzie bezskuteczne);

Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko:
• jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka - w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka;
• składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka – w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka.


Uznanie dziecka może nastąpić przed następującymi organami:
• Kierownikiem urzędu stanu cywilnego
• Sądem opiekuńczym
• Polskim Konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą i dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi;
• Notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi


Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka wymaga sporządzenia protokołu.

Wymagane dokumenty:
• Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka.
• Dokumenty stwierdzające tożsamość (ojca i matki)
• Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - jeżeli uznanie następuje po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka.
• Odpis skrócony aktu urodzenia matki - w przypadku, gdy matka dziecka jest panną.
- w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostająca w separacji - odpis
skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji,
- w przypadku gdy matka dziecka jest wdową : - odpis skrócony aktu zgonu męża oraz
odpis skrócony aktu małżeństwa.
• Zaświadczenie lekarskie – w przypadku uznania dziecka poczętego.

Załączniki do pobrania:
Wniosek o uznanie dziecka przez ojca ( wzór USC-1 w załączeniu)


Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Opłata skarbowa:
Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 3a, Art. 14, 42, 43, 44 – ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (/tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm.)

Art. 72-83, Art. 89, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)


DODATKOWE INFORMACJE:
• W sytuacji, w której okaże się że uznający nie jest rzeczywistym ojcem dziecka, zarówno on jak i matka (oraz dziecko po uzyskaniu pełnoletności) może dochodzić stwierdzenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
• W przypadku gdy nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa – i nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki - do aktu urodzenia dziecka wpisuje się jako imię ojca – imię wskazane przez matkę (przedstawiciela ustawowego) dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwiska ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki.

• Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, którego kierownik odmówił przyjęcia tych oświadczeńautor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc1.doc 26.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 10:06 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0