:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 848 razy Strona do wydruku

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ (PRZED DUCHOWNYM)
(tzw. ŚLUB KONKORDATOWY)Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej, podlegające prawu polskiemu, winny zgłosić się w USC – miejsca zamieszkania jednej ze stron, w celu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest spełnienie wymagań takich jak: przy zawieraniu małżeństwa cywilnego, czyli.
- kobieta i mężczyzna ukończone 18 lat,
- kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z Sądu Rejonowego – Wydział
rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem
18 lat.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa:
- kto już pozostaje w związku małżeńskim,
- osoba ubezwłasnowolniona,
- osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
- krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
- przysposabiający i przysposobiony,
4. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są złożyć przed Kierownikiem USC lub polskim konsulem /jeżeli przebywają za granicą/ zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.

Aby uzyskać zaświadczenie do ślubu konkordatowego nupturienci winni złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty :

1. OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:


W przypadku panny i kawalera:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty.

Osoby rozwiedzione:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub
prawomocny wyrok sądu,
- dowód osobisty.

Wdowy i wdowcy:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
- dowód osobisty

Kobiety, które nie ukończyły 18 lat:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przed
ukończeniem wymaganego wieku.

W przypadku, gdy wyżej wymienione akty sporządzone są w miejscowym USC, nie żąda się od strony złożenia ich odpisów.

2. CUDZOZIEMIEC:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w Polsce wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub prawomocne postanowienie polskiego sądu, zwalniające go z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia,
- paszport

ponadto:

osoby rozwiedzione:
- opis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocny wyrok sądu,

wdowy i wdowcy:
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW SPORZĄDZONE W JĘZYKU OBCYM, MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z ICH URZĘDOWYM PRZEKŁADEM NA JĘZYK POLSKI, DOKONANYM PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO LUB POLSKIEGO KONSULA.


Dodatkowe informacje:
1. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.
2. Obcokrajowiec, nie znający języka polskiego, winien składać zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w obecności tłumacza przysięgłego.
3. Zaświadczenie sporządza się w czterech egzemplarzach, z których trzy wydaje się nupturientom w celu doręczenia duchownemu. Nupturienci przekazują je w stanie nienaruszonym duchownemu. W trakcie zawarcia małżeństwa wyznaniowego osoby wstępujące w związek małżeński składają przed duchownym oświadczenie woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającemu prawu polskiemu.
4. Po ślubie, w ciągu pięciu dni, duchowny przekazuje drugostronnie wypełnione zaświadczenie do urzędu stanu cywilnego – właściwego ze względu na miejsca zawarcia małżeństwa.
5. Na podstawie zaświadczenia otrzymanego od duchownego - Kierownik USC sporządza akt małżeństwa. Datą zawarcia małżeństwa jest data zawarcia ślubu wyznaniowego. Akt małżeństwa zostaje sporządzony w księdze stanu cywilnego niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego do USC
6. Po ślubie małżonkowie winni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego – miejsca zawarcia małżeństwa po odbiór 3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa /zwolnione z opłaty skarbowej/.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 84,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

JEŻELI MAŁŻEŃSTWO BĘDZIE ZAWARTE W MIEJSCOWOŚCI, DLA KTÓREJ WŁAŚCIWYM JEST INNY URZĄD STANU CYWILNEGO, WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO TAMTEGO URZĘDU, A DOWÓD WPŁATY ZŁOŻYĆ KIEROWNIKOWI, KTÓRY WYDAJE ZAŚWIADCZENIE.


Podstawa prawna:
Art. 1 § 2, art. 3, art. 4’-6, oraz art. 8-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Art. 7, art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn.zm)

Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

autor informacji: Iwona TalikHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:56 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0