:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 799 razy Strona do wydruku

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OBYWATELA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OBYWATELA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew.146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
1. Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą winien zwrócić się do urzędu stanu cywilnego miejsca stałego zameldowana lub ostatniego stałego zameldowania w kraju, z pisemnym wnioskiem o wydanie ”Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą”. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć osobiście w USC lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej, jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą.
2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest spełnienie takich wymogów jak przy zawarciu małżeństwa cywilnego, czyli:
- kobieta i mężczyzna ukończone 18 lat,
- kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z sądu rejonowego – wydział
rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem
18 lat.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa:
- kto już pozostaje w związku małżeńskim,
- osoba ubezwłasnowolniona,
- osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
- krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
- przysposabiający i przysposobiony,
4. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest złożyć przed kierownikiem usc lub polskim konsulem - jeżeli przebywa za granicą - zapewnienie, że nie wie o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

W przypadku panny i kawalera:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty.

Osoby rozwiedzione:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub
prawomocny wyrok sądu,
- dowód osobisty.

Wdowy i wdowcy:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
- dowód osobisty

Kobiety, które nie ukończyły 18 lat:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przed
ukończeniem wymaganego wieku.

W przypadku, gdy wyżej wymienione akty sporządzone są w miejscowym USC, nie żąda się od strony złożenia ich odpisów.

Termin załatwienia sprawy:
- W dniu złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:
- za wydane zaświadczenie - 38 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

Dodatkowe informacje :
• Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może uzyskać osoba, której ono dotyczy (czyli musi zgłosić się do USC osobiście). Polacy przebywający za granicą a zameldowani na terenie Gminy Lipowa, bądź których ostatnim miejscem pobytu była Gmina Lipowa, jeżeli nie mogą zgłosić się osobiście do USC z wnioskiem o wydanie zaświadczenia winni udać się do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w kraju w którym przebywają.
• Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce, albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.
• Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa.
• Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą jest ważne trzy miesiące od daty wystawienia.
• W ciągu tych trzech miesięcy musi być związek małżeński zawarty. Po tym terminie należy wystąpić ponownie o wystawienie zaświadczenia.
• Po zawarciu związku małżeńskiego za granicą treść aktu małżeństwa należy wpisać (umiejscowić) do ksiąg stanu cywilnego w kraju według miejsca stałego zameldowania (jeżeli osoba żądająca dokonania czynności nie ma w kraju miejsca zameldowania, właściwość miejscową ustala się na podstawie ostatniego miejsca zameldowania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy lub jeżeli wnioskodawcą jest konsul, czynności tych dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy). Aby zagraniczny akt małżeństwa wpisać do polskiej księgi stanu cywilnego, dokument należy przetłumaczyć na język polski (tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły języka polskiego w kraju lub za granicą). Po umiejscowieniu zagranicznego aktu w polskiej księdze, wnioskodawca otrzymuje odpisy skrócone aktu małżeństwa w języku polskim. Odpisy skrócone aktu małżeństwa są wymagane do zmiany dowodu osobistego, zmiany paszportu itp.

Formularze wniosków:
Wniosek można złożyć na załączonym formularzu ( Wzór USC-3) lub na innym, dowolnym.

Podstawa prawna:
Art. 54, art. 55, art., art.71.ust.1 -prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688 z późn.zm./

Art. 10, art.11, art.12, art..13, art.14, art.15 – ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zm./


autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc3.doc 34.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:53 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0