:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 866 razy Strona do wydruku

WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO


WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Właściwym do wydania odpisu jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego.

Na pisemny wniosek strony z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
- odpis skrócony aktu,
- odpis zupełny aktu.

Wniosek o wydanie odpisu można złożyć osobiście w USC lub za pośrednictwem poczty.

Odpis skrócony podaje treść aktu stanu cywilnego z uwzględnieniem wzmianek dodatkowych, z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi. Treści przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (wzór USC – 12 w załączeniu)
• Okazanie dokumentu stwierdzającego lub potwierdzającego tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
• Udokumentowanie prawa do otrzymania odpisu /pokrewieństwo lub powinowactwo albo pełnomocnictwo od osoby uprawnionej/.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego "odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego ( rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego".
Ustęp 2 cytowanego artykułu mówi, że odpisy "mogą być również wydane na wniosek innych osób, które w y k a ż ą w tym interes prawny".

Jeżeli wniosek został nadesłany z terenu Polski, żądany odpis aktu, po ustaleniu że osoba występująca z wnioskiem jest uprawniona do jego otrzymania i po udokumentowaniu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej, przesyła się do najbliższego USC miejsca zamieszkania strony, a stronę informuje się o konieczności odebrania odpisu aktu osobiście we wskazanym urzędzie.

Osobom przebywającym za granicą odpisy aktów stanu cywilnego przekazuje się za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej.

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje księgi stanu cywilnego z okresu 100 lat. W swoich zasobach księgi stanu cywilnego sporządzone w dwóch językach: polskim i łacińskim. Niezależnie od tego z jakiej księgi wydawany jest odpis, musi być zawsze sporządzony w języku polskim. Podstawą takiego postępowania jest ustawa z dnia 07 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 1999r. Nr 90 poz. 999 z późn. zm)

Miejsce i forma złożenia dokumentów

• Osobiście w USC (budynek Urzędu Gminy pokój Nr 12 )
• Pocztą – na adres Urzędu Stanu Cywilnego

Termin załatwienia sprawy

• Składając wniosek osobiście w USC - od ręki
• Pocztą – w miarę możliwości jak najszybciej

Opłata skarbowa:
• 33,00 zł. - za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
• 22,00 zł. - za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
• 22,00 zł.- za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym

Opłatę skarbową należy uiścić: - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Podstawa prawna:
1. art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn.zm.)

2. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976r. w sprawie wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku Nr 166 poz.1735).


autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc12.doc 27.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:39 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0