:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 1052 razy Strona do wydruku

ZMIANA NAZWISKA


ZMIANA NAZWISKA


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Podstawowe zasady dotyczące zmiany nazwiska:
1. Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;
2. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego;
3. Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na to nazwisko, wyłącznie na żądanie wnioskodawcy;
4. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony „ważnymi względami”.
5. Przepisy ustawy wskazują przykładowe sytuacje uzasadniające zmianę danych:
o gdy aktualne nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;
o na nazwisko używane;
o na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
o na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
6. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku (Członkiem rodziny - w rozumieniu ustawy - jest małżonek (mąż, żona ) i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę (rodzice, dziadkowie , pradziadkowie )

Osoby uprawnione do zmiany imienia i nazwiska:
1. Obywatele polscy,
2. Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w RP miejsce pobytu stałego,
3. Cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy – wyłącznie w przypadkach, gdy występują szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem ich prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę nazwiska zawierający następujące dane (wzór USC - 9 w załączeniu)
• Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
• Aktualny adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały ,
• W przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
• Aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.
• Numer PESEL
• Imię (imiona) i nazwisko, o które ubiega się wnioskodawca oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,
• ważne powody uzasadniające wnioskowaną zmianę
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy
4. Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska

ZMIANA NAZWISKA MAŁOLETNIEGO DZIECKA.

Zmiana danych dziecka może nastąpić w dwóch trybach:
1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
2. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dzieci wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba, że:
• nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych,
• nie żyje,
• nie jest znany,
• jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletnich dzieci, lub rozciąga się na nie dodatkowo należy dołączyć:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka,
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców z ewentualną adnotacją o rozwiązaniu lub ustaniu małżeństwa,
3. Odpis zupełny aktu zgonu - w przypadku śmierci małżonka;
4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska jego małoletniego dziecka. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej;
6. Zaświadczenie z sądu potwierdzające, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie
występował o jej przywrócenie,
7. Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę, w razie braku porozumienia między rodzicami;
8. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego nazwiska, Zgoda dziecka na zmianę jego nazwiska winna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem Urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć:
o orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
o postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
10. Inne dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy uzasadniający wniosek
11. Dowód osobisty wnioskodawcy lub paszport - do wglądu

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Opłata skarbowa wynosi:
• za wydaną decyzję w sprawie zmiany nazwiska - 37,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

1. Właściwym do wydania decyzji w sprawie jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy, a w braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego. Jeżeli nie można ustalić obecnego lub ostatniego adresu zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy, właściwym w sprawie jest kierownik urzędu stanu cywilnego dla miasta stołecznego Warszawy

2. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

3. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

4. Obowiązująca od 13 czerwca 2009r. ustawa o zmianie imienia i nazwiska, wyłączyła możliwość działania strony przy udziale pełnomocnika.

5. Wniosek o zmianę nazwiska składa się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Ustawa przewiduje 2 wyjątki od powyższej zasady:
 osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
 wniosek można złożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

6. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób
WAŻNE!!!
• Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
• Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

• Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić wymagane dokumenty.
• Obowiązuje osobiste stawiennictwo z wymogiem okazania dokumentu tożsamości.
autor informacji: Iwona TalikLista załączników do artykułu :

  wzr__usc.doc 32.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:35 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0