:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 943 razy Strona do wydruku

ZMIANA IMIENIA


ZMIANA IMIENIAMiejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Podstawowe zasady dotyczące zmiany imienia:
1. Zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia;
2. Wniosek o zmianę imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony „ważnymi względami”.
3. Przepisy ustawy wskazują jedynie przykładowe sytuacje uzasadniające zmianę danych:
o gdy aktualne imię jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;
o na imię używane;
o na imię, które zostało bezprawnie zmienione;
o na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Osoby uprawnione do zmiany imienia:

1. Obywatele polscy,
2. Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w RP miejsce pobytu stałego,
3. Cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy – wyłącznie w przypadkach, gdy występują szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem ich prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę imienia zawierający następujące dane (wzór USC - 10 w załączeniu)
• Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
• aktualny adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały ,
• w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa wyżej, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
• aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.
• Numer PESEL
• Imię (imiona) , o które ubiega się wnioskodawca,
• ważne powody uzasadniające wnioskowaną zmianę
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy
4. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia,

JEŻELI ZMIANA IMIENIA DOTYCZY MAŁOLETNIEGO DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka,
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców z ewentualną adnotacją o rozwiązaniu lub ustaniu małżeństwa,
3. Odpis zupełny aktu zgonu - w przypadku śmierci małżonka;
4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej;
6. Zaświadczenie z sądu potwierdzające, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie
występował o jej przywrócenie,
7. Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę, w razie braku porozumienia między rodzicami;
8. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, Zgoda dziecka na zmianę jego imienia winna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem Urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Jeżeli z wnioskiem o zmianę imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć:
a. orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
b. postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
10. Inne dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy uzasadniający wniosek
11. Dowód osobisty wnioskodawcy lub paszport - do wglądu

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Opłata skarbowa wynosi:
• za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia - 37,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje:
1. Właściwym do wydania decyzji w sprawie jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy, a w braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego. Jeżeli nie można ustalić obecnego lub ostatniego adresu zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy, właściwym w sprawie jest kierownik urzędu stanu cywilnego dla miasta stołecznego Warszawy

2. Obowiązująca od 13 czerwca 2009r. ustawa o zmianie imienia i nazwiska, wyłączyła możliwość działania strony przy udziale pełnomocnika.

3. Wniosek o zmianę imienia składa się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Ustawa przewiduje 2 wyjątki od powyższej zasady:
a. osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
b. wniosek można złożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

4. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób
WAŻNE!!!
• Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
• Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić wymagane dokumenty.
• Obowiązuje osobiste stawiennictwo z wymogiem okazania dokumentu tożsamości.
autor informacji: Iwona Talik
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:26 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0