:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 859 razy Strona do wydruku

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGOMiejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:

1. Małżeństwo można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.
2. Warunki zawarcia małżeństwa:
- kobieta i mężczyzna ukończone 18 lat,
- kobieta, która ukończyła 16 lat może uzyskać z sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich pozwolenie na zawarcie małżeństwa, przed ukończeniem 18 lat.
- nie może zawrzeć małżeństwa:
* kto już pozostaje w związku małżeńskim,
* osoba ubezwłasnowolniona,
* osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym,
* krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej,
* przysposabiający i przysposobiony,
3. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są złożyć osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub polskim konsulem /jeżeli przebywają za granicą/ zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.
4. Nupturienci powinni na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i przedstawić Kierownikowi USC dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, które określone są w prawie o aktach stanu cywilnego


Wymagane dokumenty:

1. OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

W przypadku panny i kawalera:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty.

Osoby rozwiedzione:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub
prawomocny wyrok sądu,
- dowód osobisty.

Wdowy i wdowcy:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
- dowód osobisty

Kobiety, które nie ukończyły 18 lat:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przed
ukończeniem wymaganego wieku.

W przypadku, gdy wyżej wymienione akty sporządzone są w miejscowym USC, nie żąda się od strony złożenia ich odpisów.

2. CUDZOZIEMIEC:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w Polsce wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub prawomocne postanowienie polskiego sądu, zwalniające go z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia,
- paszport

ponadto:

osoby rozwiedzione:
- opis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocny wyrok sądu,

wdowy i wdowcy:
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW SPORZĄDZONE W JĘZYKU OBCYM, MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z ICH URZĘDOWYM PRZEKŁADEM NA JĘZYK POLSKI, DOKONANYM PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO LUB POLSKIEGO KONSULA.


Dodatkowe informacje:

1. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, zamierzające je zawrzeć złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Zapewnienie można złożyć w dowolnym USC.
2. Kierownik USC może z ważnych względów zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego terminu oczekiwania.
3. Obcokrajowiec, nie znający języka polskiego, winien składać zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza przysięgłego.


Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm ) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.


Termin załatwienia:
• Dokumentację sporządza się w dniu zgłoszenia się stron.
• Po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa może być zawarte małżeństwo.


Podstawa prawna:
Art. 7, art.54, art.55, art. 56, art. 57, art.58, - Prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688 ze zmianami/,

Art. 1 , art. 3, art.4, art.5 , art.7, art. 10, art.11, art.12, art..13, art.14, art.15 – ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zm./

autor informacji: Iwona TalikHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:21 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0