:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 892 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na 2004 rok


UCHWAŁA Nr XV/76/03


Rady Gminy w Lipowej z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2004.Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź.zm./ oraz art.4.1 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r. z póź. zm./ Rada Gminy w Lipowej:

U c h w a l a


§ 1


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2004 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipowa na rok 2004 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lipowej w 2004r. określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1_program_2004r._.doc 30 KB
  zacznik_nr_2_plan_realizacji_gp_pirpa_2004r._.doc 59.5 KB
  zacznik_nr_3_wynagrodzenie__komisji_r.p.a..doc 22.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-01-27 15:00 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0