:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 774 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.


Uchwała Nr XXXI/232/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 roku


w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XXII/168/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku .

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę : 16.000,oo zł
następująco :

Dz. 801. Oświata i wychowanie 16.000,oo zł

Przedszkola
Wpływy z usług / opłata za wyżywienie / 16.000,oo zł
w tym;
- dochody bieżące ; 16.000,oo zł

§ 2


Dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę ; 16.000,oo zł
następująco :

Dz. 801 Oświata i wychowanie 16.000,oo zł

rozdz.80104. Przedszkola

Wydatki bieżące 16.000,oo zł

§ 3


Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok następująco ;


Zwiększenia ; Zmniejszenia ;

Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

rozdz.90095. Pozostała działalność
- wydatki majątkowe 198.538 złDz. 801. Oświata i wychowanie

rozdz.80101. Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące 15.950 zł
w tym;
a/wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń ; 14.775,oo

rozdz.80104. Przedszkola
wydatki bieżące 81.559 zł
w tym;
a/wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń ; 81.559,oo

rozdz.80110. Gimnazja
wydatki bieżące 70.820 zł
w tym;
a/wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń ; 68.320,oo

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85401. Świetlice szkolne
wydatki bieżące 30.209 zł
w tym;
a/wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń ; 30.209,oo


Ogółem przesunięcia ; 198.538 zł 198.538 zł

§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2009 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 a „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§6


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2,3 wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 29.127.237,82 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 29.374.836,82 zł

§ 7


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1__wydatki_majtkowe.doc 49 KB
  za._nr_2__wpi.xls 25 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 13:39 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0