:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 927 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXI/231/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonyc


Uchwała Nr XXXI/231/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Lipowa


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i art 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.14, ust.1, 2, 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Przystąpić do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa zatwierdzonego uchwalą Rady Gminy Nr Iv/29/03 z dnia 18 marca 2003 roku dla terenów położonych w sołectwie Lipowa w jednostce planu oznaczonej symbolem: 23.1 RL

§ 2


Zmiana planu, o której mowa w § 1 dotyczy terenów w sołectwie Lipowa w jednostce planu 23.1 RL zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1: 500 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie Gminy Lipowa.


Lista załączników do artykułu :

  zacznikmapa.pdf 86.07 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 13:21 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0