:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 767 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXI/230/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji –


Uchwała Nr XXXI/230/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.


w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji –etap I dla Gminy Lipowa

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1
.

1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Lipowa na prace modernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Lipowa etap I, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. Kryteria przyjęcia inwestora do Programu i realizacji celów określono na podstawie Regulaminu modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach PONE zwanego
w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Regulaminem.
2. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac modernizacyjnych wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Wykonawcą, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście referencyjnej.
3. Podmiotem działającym w imieniu Gminy w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Programem, jest Operator.

§ 2.


1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedstawia ofertę wykonania prac
modernizacyjnych Operatorowi. Oferta ta powinna gwarantować wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.
2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje określone w Regulaminie.
3. Operator dokonuje weryfikacji oferty oraz wylicza wysokość dotacji.
4. Po zweryfikowaniu oferty Operator w imieniu Gminy podpisuje umowę na prace modernizacyjne.

§ 3.


1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipowa następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac modernizacyjnych i przedłożeniu faktury.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) zakres rzeczowy realizowanych prac modernizacyjnych,
3) określenie czasu jego realizacji,
4) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposób i termin jej przekazania,
5) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania Wykonawcy,
6) zobowiązanie Inwestora do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli w zakresie objętym umową,
7) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
8) warunki wypowiedzenia umowy,
9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami.
3. Umowę podpisuje Inwestor, Operator oraz Wykonawca.


§ 4.


Płatności dokonywane podczas realizacji prac modernizacyjnych wykonywanych
w ramach Programu wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco:
1. Inwestor wpłaca na rachunek Wykonawcy zaliczkę stanowiąca 40 % nakładu jednostkowego oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu i przedstawia dokument potwierdzający wpłatę tej zaliczki Operatorowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
2. Wykonawca prac modernizacyjnych po wykonaniu zadania przekazuje faktury podpisane przez Inwestora (oryginał) do Operatora celem weryfikacji, który następnie przekazuje je do Urzędu Gminy Lipowa.
3. Podstawą wypłaty przez Urząd Gminy Lipowa dotacji w wysokości 60 % nakładu jednostkowego, lecz nie więcej niż kwoty określone w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu, będzie prawidłowo wystawiona faktura na Inwestora za wykonanie prac zgodnie z zawartą umową, zweryfikowana przez Operatora. Oryginał faktury zostanie zwrócony Inwestorowi, natomiast w dokumentacji Urzędu Gminy Lipowa pozostanie jej kserokopia.
4. Dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5.


Kontrolę wykonania zleconego zadania określa umowa trójstronna zawarta pomiędzy Operatorem, Inwestorem i Wykonawcą w oparciu o zapisy § 3 niniejszej Uchwały.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 12:50 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0