:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 710 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXI/226/09 Rady Gminy Lipowa Uchwała nr XXXI/226/09 w sprawie opłaty targowej na 2010 r.


Uchwała nr XXXI/226/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.


w sprawie opłaty targowej na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. /M.P. Nr 52, poz. 742/,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie:

1) przy sprzedaży z ręki i kosza - 25,00 zł
2) ze stoiska i samochodu - 35,00 zł

§ 2


Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
Opłatę targową pobiera inkasent Pan Paweł Dudys na kwitariusz gotówkowy K-103 przydzielony przez Urząd Gminy Lipowa.

§ 3


Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wys. 25 % od sum zainkasowanych przez niego i wpłaconych w kasie Urzędu Gminy w Lipowej.

§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Traci moc Uchwała Nr XXI/148/08 Rady Gminy w Lipowej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2009 rok.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 12:40 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0