:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 746 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXI/224/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.


Uchwała nr XXXI/224/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 18a, 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: DZ.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./,
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne.

§ 2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

§ 3

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Lipowa.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.

§ 5

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy Lipowa do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 6

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 7% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od psów utrzymywanych przez osoby fizyczne w celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Gminy w Lipowej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 12:34 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0