:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 762 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: podatku od środków transportowych na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXI/223/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 roku


w sprawie: podatku od środków transportowych na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03.08.2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ( M.P. Nr 52 poz. 742 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 06.10.2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. ( M.P. Nr 67 poz. 872 ),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół a stanowiące własność Gminy Lipowa.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Traci moc Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.
Lista załączników do artykułu :

  zacznik_xxxi223__rod.tran.2010_r..doc 72.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 12:11 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0