:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 797 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXI/222/09 Uchwała Nr XXXI/222/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXI/222/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. /M.P. Nr 52, poz. 742/.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

1. Od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,65 zł
2) garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,65 zł
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 12,00 zł
4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż wymieniona
w pkt 3, od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 19,10 zł
5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 9,57 zł
6) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 4,16 zł
7) garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie
związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 5,18 zł
8) pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 5,18 zł

2. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,77 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni rocznie
- 4,04 zł
3) pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie
- 0,33 zł

§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty stanowiące własność osób będących w ich
posiadaniu, utrzymujących się wyłącznie z zasiłków opieki społecznej lub innych środków
przeznaczonych na ten cel.
2. Budynki i grunty przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej za
wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.
3. Budowle wodociągowe i oczyszczalnie ścieków stanowiące mienie gminy.
4. Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie gminy, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Lipowej z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 12:06 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0