:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 642 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXX/219/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa oraz zasad ich używania.


wersja archiwalna

Uchwała nr XXX/219/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 3 listopada 2009 r.


w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa oraz zasad ich używania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Ustanawia się symbole Gminy Lipowa: herb, flagę i pieczęcie, symbolizujące więzi kulturowe, społeczne i historyczne mieszkańców gminy.

§ 2


1. Herb Gminy Lipowa przedstawia w polu błękitnym złotą lipę o pięciu konarach i liściach na złotym wzgórzu, po bokach której dwa białe gołębie w układzie antytetycznym.
2. Wzór herbu przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3


1. Flagę Gminy Lipowa ma postać płata składającego się z trzech pionowych równoległych pasów (słupów): błękitnego, białego i błękitnego o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem 1/4 : 2/4 : 1/4. Na środkowym pasie umieszczony jest herb Gminy Lipowa. Stosunek długości do szerokości płata flagi wynosi 5 : 8.
2. Wzór flagi przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4


1. Pieczęć Gminy Lipowa przedstawia w polu pieczęci godło herbu gminy z napisem w otoku: GMINA LIPOWA.
2. Wzór pieczęci przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5


1. Pieczęć Wójta Gminy Lipowa przedstawia w polu pieczęci godło herbu gminy z napisem w otoku: WÓJT GMINY LIPOWA.
2. Wzór pieczęci przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6


1. Herb, flaga i pieczęcie Gminy Lipowa stanowią własność Gminy podlegają ochronie jako jej dobra osobiste.
2. Herb, flaga i pieczęcie Gminy Lipowa są zewnętrznymi znakami reprezentacyjnymi symbolizującymi Gminę i mogą być używane tylko w formach określonych niniejszą uchwałą.
3. Zabrania się używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
4. Herb i flagę należy eksponować w sposób estetyczny oraz zapewniający poszanowanie ich czci.
5. Prawo używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa przysługuje organom i jednostkom organizacyjnym Gminy Lipowa.
6. Herbu i flagi mogą używać na czas oznaczony bądź nieoznaczony także inne podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy.
7. Udzielając zgody na używanie herbu i flagi wójt może określić szczegółowe warunki jego używania.
8. Wójt może wycofać lub zawiesić zgodę, jeżeli herb lub flaga są używane niezgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody.
9. Flagę można wywieszać w miejscach publicznych dla podkreślenia doniosłego charakteru rocznic, świąt oraz uroczystości państwowych i samorządowych.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Lista załączników do artykułu :

  zacznik_herb.doc 56 KB
  zacznik_flaga.doc 68 KB
  zacznik_piecz_gminy.doc 75.5 KB
  zacznik_piecz_wjta.doc 52.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-11-18 10:25 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2009-11-18 10:36 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz
3 2009-11-18 10:36 usunięcie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0