:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 725 razy Strona do wydruku

O B W I E S Z C Z E N I E


Lipowa, dnia 02.11.2009 r.
Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708

Znak: 7624/47/09


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Lipowa
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Urzędu Gminy Lipowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w miejscowości Twardorzeczka w gminie Lipowa w km 11+800 do km 12+000 na długości 200 mb (od przystanku autobusowego przy drodze gminnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S Radziechowy-Twardorzeczka-Lipowa).

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Jednocześnie na podstawie art. 106 k.p.a i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Lipowa wystąpił o wydanie opinii do Starosty Żywieckiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora w Żywcu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowa oraz na Bip-ie Gminy Lipowa.



Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-11-02 13:56 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek



 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0