:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 10526 razy Strona do wydruku

Przetargi - nieruchomości


INFORMATOR : Przetargi

WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 174 o łącznej powierzchni 605 m2 , objętej księgą wieczystą nr 83238, położonej w Leśnej,

WÓJT GMINY LIPOWA

Działając na podstawie art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.) oraz uchwały Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009r. nr XXVII/197/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Leśnej

o g ł a s z a p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż zabudowanej działki nr 174 o łącznej powierzchni 605 m2, objętej księga wieczystą nr 83238,położoną w Leśnej, stanowiącą własność Gminy Lipowa.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr IV/ 29/03 z dnia 18 marca 2003r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 54 poz.1682 z dnia 30 czerwca 2003r- w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem 8.1 MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej

Opis nieruchomości : działka położona jest w Leśnej, kształt nieregularny, teren płaski, w najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Działka ogrodzona z trzech stron płatem siatkowym , z jednej płotem drewnianym. Nad działką przebiega linia wysokiego napięcia. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z cegły i kamienia parterowy o niewielkiej powierzchni zabudowy. Dodatkowo na działce znajduje się budynek gospodarczy z desek i płyt OSB oraz gołębnik wykonany z desek, pokryty eternitem, jednak stan techniczny obiektów kwalifikuje je do rozbiórki., w związku z tym składniki budowlane na działce nie przedstawiają wartości rynkowej.

Cena wywoławcza : 13.000,00 zł. netto (słownie : trzynaście tysięcy złotych)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535 z p. nm.)

Termin składania wniosków przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z p. zm.) upłynął w dniu 27.10.2009r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Przetarg odbędzie się dnia 01 grudnia 2009r. o godz. 10 00 w budynku Urzędu Gminy Lipowa, budynek A, I piętro pok. nr 9.

Wpłata wadium winna nastąpić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 25 listopada 2009r.

Wadium wynosi 650,00 zł (słownie sześćset pięćdziesiąt złotych ).

Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Gminy Lipowa nr 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 BS Żywiec - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który :
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu
w wynikiem negatywnym,
- wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi,

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dniu przetargu :
- dowód wniesienia wadium,
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis w właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub
pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i
ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków.

Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r nr 167,poz. 1758 z p. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Lipowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipowa, budynek A. pok. nr 3 lub tel. (033) 867-18- 48,email: m.jasek@lipowa.pl.Lipowa, dnia 30.10.2009r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-10-30 10:13 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0