:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 749 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Uchwała Nr XXIX/215/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 września 2009 roku


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


1. Gmina Lipowa wyemituje 1.100 sztuk (słownie ilość: jeden tysiąc sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 1.100.000 zł (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2


Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2009.

§3


1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2009-2019.
2. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2009, nie później niż:30.12.2009r., według poniższego harmonogramu:

1) seria A09 o wartości 100.000 zł,
2) seria B09 o wartości 100.000 zł,
3) seria C09 o wartości 100.000 zł,
4) seria D09 o wartości 100.000 zł,
5) seria E09 o wartości 100.000 zł,
6) seria F09 o wartości 100.000 zł,
7) seria G09 o wartości 100.000 zł,
8) seria H09 o wartości 100.000 zł,
9) seria I09 o wartości 100.000 zł,
10) seria J09 o wartości 200.000 zł.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa.

§ 4


1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa uzyskanych w latach 2009-2019.
2. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) Obligacje serii A09 – z datą wykupu po upływie 1 roku od daty emisji,
2) Obligacje serii B09 - z datą wykupu po upływie 2 lat od daty emisji,
3) Obligacje serii C09 - z datą wykupu po upływie 3 lat od daty emisji,
4) Obligacje serii D09 - z datą wykupu po upływie 4 lat od daty emisji,
5) Obligacje serii E09 - z datą wykupu po upływie 5 lat od daty emisji,
6) Obligacje serii F09 - z datą wykupu po upływie 6 lat od daty emisji,
7) Obligacje serii G09 - z datą wykupu po upływie 7 lat od daty emisji,
8) Obligacje serii H09 - z datą wykupu po upływie 8 lat od daty emisji,
9) Obligacje serii I09 - z datą wykupu po upływie 9 lat od daty emisji,
10) Obligacje serii J09 - z datą wykupu po upływie 10 lat od daty emisji.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Lipowa obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia

§ 5


1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kojonego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6


Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-10-09 14:05 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0