:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 795 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/207/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej


Uchwała nr XXVII/207/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipowa, stanowiącej mienie komunalne Gminy Lipowa, oznaczonej jako działka 3240/6 o pow. 187m. kw. dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1Z/00049256/2 - na nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Lipowa, obejmującą działkę numer 3240/3 o powierzchni 198 m. kw. dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1Z/00101048/4,stanowiącą własność P. Renaty Zuziak zam. Lipowa 1050 oraz P. Ryszarda Zuziak zam. Lipowa 576.

2.Wartość nieruchomości zamienianych wynika z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę P. J. Bieguna, przy czym Państwo Renata i Ryszard Zuziak rezygnują na rzecz Gminy Lipowa z przysługującej im dopłaty co wynika z protokołu uzgodnień z dnia 30.07.2009r.stanowiący załącznik nr 1.

3. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-11 12:00 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0