:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 760 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/205/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego


Uchwała nr XXVII/205/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.

w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego


Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/.


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:W związku z likwidacją w regionie niektórych połączeń autobusowych z uwagi na ich nierentowność przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku – Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 54, Rada Gminy Lipowa, realizując nałożone na ustawę o samorządzie gminnym obowiązki w zakresie realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców, dotyczących w szczególności lokalnego transportu zbiorowego, podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania transportu lokalnego w dni robocze, oraz dni wolne od pracy.

§ 1. Gmina Lipowa zobowiązuje się przekazać kwotę w wysokości 16057,59 zł. brutto (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 59/100 ) brutto na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bielsku – Białej Spółka Akcyjna jako częściowe pokrycie kosztów transportu lokalnego na terenie Gminy Lipowa w okresie od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące dofinansowania ustalone zostaną w odrębnej umowie.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-11 11:53 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0