:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 727 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Żywieckim (Lider) i Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: &


Uchwała nr XXVI/194/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie współdziałania z Powiatem Żywieckim (Lider) i Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” w ramach Programu Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 art. 10 ust. 1 w związku art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Podjąć współdziałanie z Powiatem Żywieckim (Lider) i Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego„ oraz wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach Programu Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

1.Gmina Lipowa współuczestniczy w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały poprzez wniesienie wkładu własnego.
2. Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2009 i zakończy się w 2011.
3. Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie 3 000 000,00 zł, łączna wartość wkładu własnego Lidera i partnerów wyniesie 450 000,00 zł.
4. Wkład własny Gminy Lipowa – partnera projektu w 2010 r. wynosić będzie 20 427,30 zł.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-03 14:31 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0