:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 901 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVI/191/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warun


Uchwała nr XXVI/191/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.159, z pózn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr XXI/155/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa na 2009 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/191/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.

REGULAMIN
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.

I. Dodatek motywacyjny

1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny na zasadach, warunkach i trybie określonym w niniejszym regulaminie w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miesięcznie. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów ustala Wójt Gminy. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

3. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

4. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
poprzedniej.

5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych, a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
c) stosowanie różnorodnych metod oraz nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktycznych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy.
2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a szczególności:
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw
odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.
3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
a) prezentowanie swojego dorobku pedagogicznego,
b) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,
c) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

6. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętności ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki.

7. Dodatek motywacyjny może być przyznawany na czas określony nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy, nie więcej niż dwa razy w danym roku budżetowym.

8. Nauczycielowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w jednostkach organizacyjnych, w których obowiązują przepisy Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny może być przyznany nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty zatrudnienia i dokonaniu oceny pracy przez dyrektora jednostki.

9. Nauczycielowi, w tym dyrektorowi jednostki, nie można przyznać dodatku motywacyjnego, jeżeli otrzymał negatywną ocenę pracy lub został ukarany karami określonymi w:
- art. 75 ust.2 Karty Nauczyciela – przez okres roku,
- art. 76 ust. 1 pkt. 1 ustawy Karta Nauczyciela – prze okres dwóch lat,
- art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm/ - przez okres określony w art. 40 tejże ustawy.
II. Dodatek funkcyjny

1. Wysokość maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono określone stanowisko wynosi:

l.p stanowisko w szkole/placówce oświatowej liczba oddziałów Wysokość dodatku
1 Dyrektor szkoły do 6 800,00 zł.
2 Dyrektor szkoły do 12 1000,00 zł.
3 Dyrektor szkoły powyżej 12 1400,00 zł.
4 Dyrektor przedszkola 1 600,00 zł
5 Dyrektor przedszkola 2 i więcej 700,00 zł.
6 Wicedyrektor szkoły 500,00 zł.
7 Kierownik świetlicy 400,00 zł.

2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wynosi:

l.p funkcja w szkole/placówce oświatowej liczba uczniów Wysokość dodatku
1 Wychowawca klasy do 10 30,00 zł.
2 Wychowawca klasy do 30 120,00 zł.
3 Wychowawca klasy powyżej 30 140,00 zł.
4 Wychowawca oddziału przedszkolnego 80,00 zł
5 Opiekun stażu 60,00 zł.
6 Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 250,00 zł.


3. Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniając wielkość szkoły, przedszkola, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich jednostka funkcjonuje, liczbę obiektów szkolnych, zakres prac administracyjno-technicznych, zmianowość ustala:
a) Wójt - dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
b) Dyrektor szkoły lub przedszkola - dla pozostałych nauczycieli, zajmujących stanowiska lub sprawujących funkcje.

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym odwołanie nastąpiło, a jeżeli odwołania dokonano pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a mianowicie w związku z przedłużającą się chorobą powyżej 30 dni, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.


III. Dodatek za warunki pracy

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za prace w warunkach trudnych i uciążliwych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Za podstawę do naliczenia dodatku za prace w warunkach trudnych i uciążliwych przyjmuje się stawkę osobistego zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, określonych przez ministra właściwego do spraw wychowania i oświaty, wydanego w trybie rozporządzenia, o którym mowa w art. 30 ust 5 Ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy trudne i uciążliwe wynosi 10% kwoty wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego według osobistego zaszeregowania. Dodatek przysługuje w takiej wysokości, w jakiej realizowane są godziny w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.

4. Dodatek za prace w warunkach trudnych i uciążliwych przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy.

5. Dodatki za warunki pracy ustala dyrektor szkoły lub przedszkola.

IV. Dodatek za wysługę lat

1. Zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
V. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

1. Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarowa i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznana nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczna liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy. jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczna liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

VI. Wysokość nagród

Nagrody przyznaje się w wysokości:
1) 1500,00 zł – nagroda wójta,
2) 1200,00 zł – nagroda dyrektora szkoły,
3) 1000,00 zł – nagroda dyrektora przedszkola


VII. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 54 Ustawy Karta Nauczyciela.

2. Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze co najmniej ½ etatu określonego w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.

3. Podstawą do obliczenia dodatku mieszkaniowego jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela stażysty o pozostałych kwalifikacjach ustalonego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy Karta Nauczyciela.

4. Dodatek mieszkaniowy w zależności od stanu rodzinnego wynosi:
a) dla jednej osoby – 50,00 zł.
b) dla 2 osób – 65,00 zł.
c) dla 3 osób – 85,00 zł.
d) dla 4 i więcej osób – 100,00 zł.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkaniowego.

6. Dodatek, o którym mowa przyznaje dla:
a) dyrektora - Wójt
b) pozostałych nauczycieli – Dyrektor

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące stanu rodzinnego nauczyciela.

8. Dodatek wypłacany jest z dołu w dniu wypłaty wynagrodzenia.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w
okresach:
a) nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku chorobowego,
c) przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o prace na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który była zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zastosowania procedur obowiązujących przy jego wprowadzaniu.
2. Przepisy Regulaminu stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-03 14:19 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0