:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 744 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVI/189/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji


Uchwała nr XXVI/189/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 640,00 zł, (słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Łodygowicach na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

§ 2


Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2009 rok.

§ 3


Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Gminę Lipowa z Komendą Powiatową Policji w Żywcu, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-03 14:13 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0