:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 830 razy Strona do wydruku

Stypendia dla uczniów.POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniowi szkoły:
- podstawowej,
- gimnazjalnej,
- ponadgimnazjalnej,
- policealnej.
2. wychowankowi:
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży,
- dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. słuchaczowi:
- kolegium nauczycielskiego,
- nauczycielskiego kolegium języków obcych,
- kolegium pracowników służb społecznych
do ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Prawo do stypendium szkolnego o charakterze socjalnym przysługuje osobom, które oprócz spełniania kryterium podmiotowego, spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach, nieprzekraczających kwoty 351,00 zł. Dochód należy zsumować z przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku czyli składając wniosek w sierpniu należy przedstawić dochody z lipca. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy :
- zarobki z tytułu zatrudnienia,
- renty, emerytury,
- zasiłki dla bezrobotnego,
- świadczenia rodzinne,
- stałe zasiłki z pomocy społecznej,
- z działalności gospodarczej,
- z gospodarstwa rolnego ( 1 ha przeliczeniowy jest równy 207,00 zł ),
- alimenty,
- stypendia itp.
wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się również:
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom ( spoza rodziny),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Wniosek składa:
- rodzic,
- prawny opiekun,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń.Podstawa prawna:
Art. 90b i art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.)
Osoba odpowiedzialna:
Podinspektor ds. oświaty – Pomoc materialna dla uczniów/ stypendia socjalne
Wymagane dokumenty:
Wypełniony i złożony w formie pisemnej wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w terminie od 3 sierpnia do 15 września 2009 roku, a w przypadku studentów kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych do 15 października 2009 roku.
Termin załatwienia sprawy:
Strona zostanie poinformowana w drodze decyzji w okresie październik / listopad 2009 roku.
Opłata skarbowa:
Brak
Sprawy prowadzi:
Urząd Gminy Lipowa budynek administracyjny b, I piętro pokój nr 2 stypendia socjalne,
Tel. ( 033) 867 – 46 – 68
Wzór wniosku:
Do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa wraz z załącznikami
Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wg wzoru ( druk zaświadczenia dla osób zatrudnionych w załączeniu do wniosku).
2. Aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę, emeryturę lub odcinek renty.
3. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.
5. Nakaz ( zaświadczenie ) urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
6. Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu wznowienia wypłaty oraz utracie, pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
7. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp. ( art. 90n ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.).
8. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
Lista załączników do artykułu :

  w_n_i_o_s_e_k_2009_i_2010.doc 99.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-08-20 13:16 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0