:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 766 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


W dniu 9 czerwca 2009 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Tarka, dotyczącej działalności Wójta Gminy Lipowa w zakresie rozgraniczenia działek i wytyczenia drogi w Twardorzeczce
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Twardorzeczce
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 2342/3 i 2345/3 położonych w Lipowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna oraz uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/156/08.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna
13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Żywieckim (Lider) i Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” w ramach Programu Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
14. Zaopiniowanie projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa.
15. Odpowiedzi na postulaty radnych
16. Zapytania i wolne wnioski
17. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
18. Zamknięcie sesji


Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Adam Lach


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-06-08 12:49 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0