:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 759 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXV/183/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 r.


Uchwała Nr XXV/183/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 kwietnia 2009 r.


zmieniająca uchwałę nr XVI/107/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr XVI/107/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje się tekst w brzmieniu: „w latach 2008 - 2009.”
2. W § 1 ust. 3 po wyrazie „Porozumienie” stawia się kropkę, a pozostałą część zdania skreśla się.
3. W § 1 ust. 4 po wyrazie „Porozumienie” stawia się kropkę, a pozostałą część zdania skreśla się.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-26 09:24 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0