:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 783 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXV/182/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 r.


Uchwała Nr XXV/182/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 kwietnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Lipowa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2, 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy


Rada Gminy Lipowa
uchwala:§ 1


Przystąpić do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa zatwierdzonego uchwalą Rady Gminy Nr IV/29/03 z dnia 18 marca 2003 roku dla terenów położonych w sołectwie Lipowa w jednostce planu oznaczonej symbolem: 18.1.3 RPO

§ 2


Zmiana planu, o której mowa w § 1 dotyczy terenów w sołectwie Lipowa w jednostce planu 18.1.3 RPO zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:2000 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie Gminy Lipowa.Lista załączników do artykułu :

  wykaz_zmian_gruntowych.pdf 130.01 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-26 09:21 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0