:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 724 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXIV/181/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 roku


Uchwała Nr XXIV/181/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 marca 2009 roku


w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XXII / 168 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku .

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :


§ 1


Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok następująco ;

Zwiększenia ; Zmniejszenia ;
Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.01095. Pozostała działalność
- wydatki majątkowe 40.000 zł

Dz. 600. Transport i łączność
rozdz.60014. Drogi publiczne powiatowe
- wydatki majątkowe 464.660 zł
rozdz.60016. Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe 494.660 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
rozdz.90095. Pozostała działalność

- wydatki majątkowe ; 10.000 zł
Ogółem przesunięcia ; 504.660 zł 504.660 zł

§ 2


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2009 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 10 a „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§4


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2 wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 27.264.591,33 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 27.512.190,33 zł

§ 5


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  wydatki_majtkowe_w_budecie_gminy_na_2009_rok.doc 45.5 KB
  wpi.xls 24.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-26 09:00 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0