:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 803 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXIV/180/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r.


Uchwała Nr XXIV/180/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 marca 2009 r.


zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t . Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późn.zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rady Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:
„§ 2 4. Łączna wartość projektu w 2009 r. wynosić będzie 182 652,00 zł.
5. Wkład własny Gminy Lipowa wynosić będzie 10.5% wartości projektu na 2009 r., o której mowa w ust. 4, tj. 19 178,46 zł.”

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-26 08:53 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0