:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 780 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXIV/178/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunk


Uchwała nr XXIV/178/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 marca 2009 r.


w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.159, z pózn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXI/155/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa na 2009 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr1.doc 67 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-25 14:49 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2009-05-25 14:50 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0