:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 713 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXIV/177/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrz


Uchwała nr XXIV/177/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity tekst Dz. U. z 2006r, nr 123, poz. 858),

Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje:

§ 1


W uchwale nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zatwierdza się taryfę cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1.doc 44 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-25 14:43 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0