:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 654 razy Strona do wydruku

Informacja - na realizację przedsięwzięcia p.n ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa”


wersja archiwalna


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa”
/ 08.05.2009 r./


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech ZuziakLista załączników do artykułu :

  formularz_a..doc 33.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-12 07:18 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-05-12 07:55 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
3 2009-05-12 07:55 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek