:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 589 razy Strona do wydruku

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


wersja archiwalna

Lipowa, dnia 09.04.2009 r.

Znak: 7624/8a/2009

INFORMACJA O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 33 ust.1 pkt 1-8, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
Wójt Gminy Lipowa

zawiadamia
że w dniu 09.04.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne

na wniosek Pana Roman Lukas zam. Lipowa 464 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
,,Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy (usługi w zakresie wulkanizacji) na działce nr 4839/1 w Lipowej”

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Lista załączników do artykułu :

  formularz_a.doc 33.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-04-21 14:49 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-04-21 14:49 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0