:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 632 razy Strona do wydruku

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA, USTALENIE PISOWNI IMIENIA LUB NAZWISKA MAŁOLETNIEGO DZIECKA


wersja archiwalna

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146


Wymagane dokumenty:
• Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, ustalenie pisowni imienia lub nazwiska dziecka (wzór USC - 12 w załączeniu)

Załączniki do wniosku:
• Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
• Odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy
• Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 14 lat o wyrażeniu zgody na zmianę jego nazwiska lub imienia - złożone w obecności urzędnika
• Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia jego małoletniego dziecka - złożone w obecności urzędnika. Zgoda rodzica nie jest wymagana, jeżeli drugie z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawione władzy rodzicielskiej. Wówczas należy złożyć odpis aktu zgonu drugiego z rodziców, odpis orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia co do zmiany nazwiska dziecka, każde z nich może się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie władzy opiekuńczej.
• Zaświadczenie o zameldowaniu
• Inne dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy uzasadniający wniosek
• Dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu
Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi:
• za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.
• za wydaną decyzję w sprawie ustalenia pisowni lub imienia lub nazwiska - 22,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 233 poz. 1992)


Uwagi i informacje dodatkowe;
1. Zmianę imion i nazwisk rozstrzyga w drodze decyzji kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy
2. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.
3. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć:
• orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
• postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka.
4. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega /rodowego czy nabytego/.
5. Wniosek o zmianę nazwiska i imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, takimi jak w szczególności:
• nazwisko jest ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,
• nazwisko jest o brzmieniu niepolskim,
• nazwisko posiada formę imienia,
• jeżeli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
6. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej albo wojskowej, chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem
7. Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski i załączniki do podań oraz decyzje orzekające o przywróceniu nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.
8. Odpisy aktów stanu cywilnego muszą być opłacone opłatą skarbową z wyjątkiem odpisów składanych w sprawie o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.
9. Odpisy aktów stanu cywilnego -tylko z roku, w którym składany jest wniosek


autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr_usc.doc 31.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-11-13 09:20 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-11-13 09:20 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0