:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ewidencja ludności artykuł wyświetlony 910 razy Strona do wydruku

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE


Podstawa prawna:
Art. 2, art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9 ust.2a i ust. 2b, art. 9a, art. 9b, art. 10, art. 12, art. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Osoba odpowiedzialna:
Z upoważnienia Wójta – Inspektor ds. ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:
1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. wojskowy dokument osobisty (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu) lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
3. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące"(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
Formularz zgłoszenia - do pobrania w biurze ewidencji ludności.
Wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 , Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.),
3. oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),
4. odpis aktu urodzenia dziecka,
5. prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w szczególnych przypadkach).

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy ponad 3 miesiące - dokonane przez właściciela lub inny podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być:
- umowa cywilno-prawna,
- wypis z księgi wieczystej
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu,
- inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności:
• wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,
• pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
• odbywanie czynnej służby wojskowej,
• pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.


Termin załatwienia sprawy: Od ręki.
Opłaty: Bez opłat.

Sprawy prowadzi :
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12, tel. 033 867 18 49, 033 867 06 22Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-12 08:57 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0