:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ewidencja ludności artykuł wyświetlony 1063 razy Strona do wydruku

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY


Podstawa prawna:

Art.2, art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9 ust. 2a i 2b, art. 9, art. 9a. art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Osoba odpowiedzialna:
Z upoważnienia Wójta – Inspektor ds. ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:
1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. wojskowy dokument osobisty (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu) lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
3. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"
(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
Formularz zgłoszenia - do pobrania w biurze ewidencji ludności.
Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 , Nr 236, poz. 1999 z późn. zm)
4. zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski,
5. wypełniony formularz zawiadomienia do Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania, potwierdzony przez WKU (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną),
6.oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu),
7. odpis aktu urodzenia dziecka,
8. prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w szczególnych przypadkach).

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały - dokonane przez właściciela lub inny podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu, oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.


Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być:
- umowa cywilno-prawna,
- wypis z księgi wieczystej
- decyzja administracyjna,
- orzeczenie sądu,
- inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Zameldowania na pobyt stały noworodka dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy - na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia otrzymanego z urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt.
Termin załatwienia sprawy: Od ręki.
Opłaty: Bez opłat.

Sprawy prowadzi :
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12, tel. 033 867 18 49, 033 867 06 22Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-12 08:50 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0