:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1356 razy Strona do wydruku

Sprawozdanie z odbytej XXIII sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 24 luty 2008 r.


Sprawozdanie
z odbytej XXIII sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 24 luty 2008 r.Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 654, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00118410/05.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 46,59 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 708, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00113393/4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
12. Podjęcie uchwały budżetowej na 2009 r.
13. Odpowiedzi na postulaty radnych
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
16. Zamknięcie sesji


Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na posiedzeniu obecnych było 13 radnych i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:
- uchwała nr XXIII/169/09 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej,
- uchwała nr XXIII/170/09 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim,
- uchwała nr XXIII/171/09 w sprawie zasad dofinansowania transportu zbiorowego,
- uchwała nr XXIII/172/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,
- uchwała nr XXIII/173/09 w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2009 r.,
- uchwała nr XXIII/174/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 r.,
- uchwała nr XXIII/175/09 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym odnosząc się do najistotniejszych zagadnień dotyczących:
- planowanego wprowadzenia na terenie powiatu żywieckiego, w tym także w naszej gminie, jednolitego systemu opłat za wywóz śmieci opartego na formie ryczałtowej,
- rozstrzygnięcia sądów I i II instancji dotyczącej drogi w Twardorzeczce Gruby, które są korzystne dla gminy,
- opracowania projektu herbu gminy i planowanym jego przyjęciu w związku z X Obchodami Dni Gminy Lipowa,
- złożonego wniosku dotyczącego budowy sali gimnastycznej w Leśnej i oczekiwaniu na jego przeciągającą się ocenę merytoryczną,
- możliwości dofinansowania budowy chodników w związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych,
- złożonego wniosku dotyczącego drogi w Siennej, który w dalszym ciągu czeka na merytoryczną opinię
- organizowanych zajęć w szkołach z terenu gminy w czasie trwania ferii zimowych,
- kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych i problemów z tym związanych,
- zakończonego naboru ofert na wykonanie zadania publicznego w 2009 r. przez organizacje pozarządowe, gdzie oferty opiewały na łączną kwotę 106 200,00 zł. przy dostępnych środkach w wysokości 63 000,00 zł,
- uzyskania przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Lipowianie” statusu organizacji pożytku publicznego i możliwości odpisu na jej rzecz kwoty 1 % podatku,
- przyjęcia przez Sejm RP ustawy o funduszu sołeckim, przed rozpatrzeniem przez Senat RP i omówieniu jej głównych założeń,
- wystąpienia do słowackiej gminy Oščadnica z propozycją podjęcia współpracy trans granicznej i pozyskania na ten cel środków unijnych,
- odwiedzin portalu internetowego naszej gminy, gdzie od momentu opracowania nowej szaty graficznej dobowa liczba odwiedzin wynosi ponad 80 wejść,
- prośby do obecnego na sesji radnego powiatowego Stanisława Caputy o podjęcie interwencji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w napiętrzających się problemach dotyczących stanu i oznakowania dróg powiatowych, koniecznych inwestycjach, a przede wszystkim załataniu dziur po zimie na drogach powiatowych,
- informacji o kwotach wydatkowanych na zimowe utrzymanie dróg, gdzie do dn. 24.02.09 r. na drogi gminne wydatkowano już ok. 146 tys. zł., a na drogi powiatowe ok. 129 tys. zł.

Obecny na sesji radny powiatowy Stanisław Caputa na wstępie złożył wójtowi oficjalne podziękowania za owocną współpracę w okresie X-lecia funkcjonowania w Polsce powiatów oraz odniósł się do słów wójta odnośnie podjęcia interwencji w PZD.
W dalszej kolejności radni, korzystając z obecności radnego powiatowego, zadawali mu pytania dotyczące oznakowania drogi w Słotwinie i Lipowej, efektów kolejnych wizji lokalnych w Słotwinie i Twardorzeczce, ułożenia rur i wykonania chodnika nad SP w Lipowej.
W dalszej części obrad toczyła się dyskusja w temacie budowy ujęcia wody pitnej w Ostrem, przywrócenia kursów autobusowych do Dolnej Lipowej, usytuowania drzew wzdłuż bocznych dróg w Leśnej i związanych z tym trudności z ich odśnieżaniem oraz wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Następnie przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-10 07:53 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0