:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1024 razy Strona do wydruku

Sprawozdanie z odbytej XXII sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 30 grudnia 2008 r.


Sprawozdanie
z odbytej XXII sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 30 grudnia 2008 r.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 654, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00118410/05.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 46,59 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 708, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00113393/4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
12. Podjęcie uchwały budżetowej na 2009 r.
13. Odpowiedzi na postulaty radnych
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
16. Zamknięcie sesji


Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na posiedzeniu obecnych było 14 radnych i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:
- uchwała nr XXII/160/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
- uchwała nr XXII/161/08 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
- uchwała nr XXII/162/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2009.
- uchwała nr XXII/163/08 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 654, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00118410/05.
- uchwała nr XXII/164/08 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 46,59 m2 znajdującego się na parterze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 708, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00113393/4.
- uchwała nr XXII/165/08 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2009 r.
- uchwała nr XXII/166/08 w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
- uchwała nr XXII/167/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
- Uchwała Budżetowa nr XXII/168/08

Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym odnosząc się do najistotniejszych zagadnień dotyczących:
- prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego przejęcia na własność gminy budynku w Leśnej,
- zlecenia biegłemu rzeczoznawcy oszacowania wartości budynku w Dolnej Lipowej, gdzie umowa najmu już wygasła,
- trwających prac związanych z inwestycją wodociągowo-kanalizacajną, która przebiega zgodnie z harmonogramem i bez większych zakłóceń

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu opłatkowym mającym miejsce w Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej oraz pismo z prośbą o rozważenie możliwości przyjęcia na kilkudniowy pobyt wakacyjny dzieci z Białorusi z jednoczesnym apelem o rozpropagowanie tej prośby wśród mieszkańców gminy.
Radni zabierali głos i odbywała się dyskusja z udziałem wójta dotycząca m.in:
- wpłat mieszkańców na poczet wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wznowienia kursów autobusowych do Dolnej Lipowej,
- funkcjonowania nowego portalu Gminy Lipowa
- wykonania przepustów w Siennej

Następnie przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy Lipowa.

Po zakończeniu sesji, z racji ostatniego spotkania w roku 2008 nastąpiło dzielenie się opłatkiem połączone ze składaniem życzeń noworocznych.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-10 07:51 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0