:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 702 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXIII/169/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.


Uchwała nr XXXIII/169/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 24 luty 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz.

Rada Gminy Lipowa
postanawia, co następuje:


§ 1
W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/126/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I „Postanowienia ogólne” § 5 otrzymuje brzmienie:
„§5 Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek B Urzędu Gminy Lipowa położony w Lipowej 654.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOPS w Lipowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-06 14:03 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0