:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Substancje niebezpieczne artykuł wyświetlony 1072 razy Strona do wydruku

Azbest informacja ogólna


Azbest- informacja ogólna:

Azbest stanowi grupę naturalnych minerałów krzemianowych, występujących w formie włóknistej. Ze względu na swe właściwości - wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność i odporność na działanie czynników chemicznych i fizycznych - miał wiele zastosowań w budownictwie i gospodarce komunalnej. Obecnie stosowanie azbestu jest poddane restrykcyjnym ograniczeniom. Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone są na liście czynników rakotwórczych.
Polska jest zobowiązana do usunięcia azbestu do 2032 r. Polskie wymagania prawne dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest odpadami wynikają z kilku aktów prawnych. Są to m.in.:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. nr 138 poz. 895 z 1998 r.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia Dz. U. nr 45 poz. 280 z 1998 r.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. nr 4 poz. 36 z 2001r.
4. Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, z dnia 27. 07.2001 r. Dz. U. nr 100, Poz. 1085.
5. Ustawa o odpadach z 2001 r. Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001 r. zintegrowana z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. nr 62, póz. 627 z 2001 r.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001 r.
Prawo zakazuje samodzielnego usuwania azbestu przez właścicieli obiektów „sposobem gospodarczym”, Przeprowadzanie demontażu lub zabezpieczeń azbestowo-cementowych pokryć dachowych czy elewacji mogą wykonywać wyłącznie specjalistyczne firmy, posiadające stosowne uprawnienia.
Gmina Lipowa po przeprowadzonej inwentaryzacji dysponuje wykazem posesji na których znajdują się materiały zawierające azbest, ich ilość oraz przewidywalny termin usunięcia.
Należy pamiętać, że w wielu wypadkach większe zagrożenie pyłami azbestu powoduje niepotrzebny i nieumiejętny demontaż wyrobów z azbestem niż właściwa eksploatacja tych wyrobów. Rozbiórka znacznie podnosi ryzyko wzrostu zanieczyszczenia powietrza pyłami azbestu. Ryzyko to może być zminimalizowane przez wyspecjalizowanych wykonawców i specjalistyczne firmy. Jest kosztowne, ale innej bezpiecznej realizacji nie ma.
Gmina Lipowa już przez trzy lata tj. 2006,2007,2008 dofinansowuje 50% (część środków pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wartości do wywozu i utylizacji azbestu z prywatnych posesji na terenie gminy Lipowa, biorąc pod uwagę wnioski złożone od właścicieli posesji na których azbest zalega (został wcześniej ściągnięty).
W 2009 r. wzorem lat poprzednich również dofinansowujemy 50% wartości wywozu i utylizacji azbestu z posesji prywatnych. Na dzień 31.12.2008 r. wywieziono 306,726 ton z terenu Gminy Lipowa.


Roczne zestawienie wywiezionego azbestu z terenu gminy Lipowa:


Rok Ilość oddanego azbestu Łączna ilość oddanego azbestu


2006 - 96,034 t


2007 - 119,052 t


2008 - 91,64 t


Łączna ilość oddanego azbestu 306,726 t

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipowa w <> można pobrać druki dotyczące wyrobów zawierających azbest:

DRUK A: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
DRUK B: Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

DRUK C: Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-01-19 09:18 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0