:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 1383 razy Strona do wydruku

Uchwała Budżetowa na 2003 rok Rady Gminy w Lipowej


Uchwała Nr IV / 17/2002
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 31.XII.2002 r.


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2003 ROK
RADY GMINY W LIPOWEJNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 , Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr.142 poz. 1591) oraz art.109,116,124,128 ust.2 , art.134 ust.3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.155 poz.1014 z późn.zm.)


RADA GMINY uchwala co następuje :

§ 1


1. Ustala się dochody budżetu w wysokości : 12.742.504 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust.1 obejmuje :

1) Dotacje na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 789.340 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Dotacje na realizację zadań wspólnych
realizowanych na podstawie zawartych
umów i porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie : 84.012 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.


3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie : 115.920 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2


1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 13.251.716 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały .

2. Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie :

1) Wydatki bieżące w kwocie 10.715.577 zł.
w tym :

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kwotę : 6.471.015 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami 789.340 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy
kwotę : 160.000 zł.


2) Wydatki majątkowe w kwocie : 2.536.139 zł.
w tym :

- wydatki inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały 2.536.139 zł.


3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :

1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie
umów zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały kwotę: 84.012 zł.

2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały kwotę: 115.920 zł.

3) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały kwotę: 100.000 zł.

§ 3


1. Niedobór budżetu Gminy w kwocie 909.212 zł. , pokryty zostanie z:
- z zaciągniętych kredytów bankowych
w wysokości : 909.212 zł.

2. Z budżetu Gminy przewiduje się spłatę :

- kredytów w wysokości : 266.000 zł.
- pożyczek w wysokości : 134.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera
załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 4


Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 5


Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem Nr.10 do Uchwały .

§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały .

§ 7


Tworzy się rezerwy :
1) Rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

§ 8


Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w
wysokości do 300.000 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesienia wydatków
między działami.

3) Lokowania występujących w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9


Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 11


Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r. oraz przez powiadamianie mieszkańców według prawa miejscowego.

Lista załączników do artykułu :

  zal_1_dochody_budzetu_na_2003.doc 47 KB
  zal_2_plan_finasowy.doc 67 KB
  zal_3_dochody_i_wydatki_zwiazane_z_innymi.doc 28 KB
  zal_4_wydatki_i_dochody_profilaktyka.doc 75 KB
  zal_5_wydatki_budetu_2002.doc 86 KB
  zal_6_wydatki_majatkowe.doc 22 KB
  zal_6a_naklady_i_zrodla_finansowania_inwestycji.doc 34 KB
  zal_7_wydatki_do_dysp_jedn_pomocniczych.doc 60.5 KB
  zal_8_przychody_i_rozchody_budzetu.doc 38.5 KB
  zal_9_prognoza_dlugu_gminy.doc 49 KB
  zal_10_przychody_i_wydatki_srodkow_specjalnych.doc 61 KB
  zal_11_przychody_i_wydatki_fundusz_ochr_srod.doc 70 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-07-01 10:43 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0