:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 893 razy Strona do wydruku

Uchwała Rady Gminy Lipowa Nr XXII / 168 / 08 z dnia 30.XII.2008 rokUchwała Rady Gminy Lipowa Nr XXII / 168 / 08 z dnia 30.XII.2008 rok


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK RADY GMINY LIPOWAUCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK
RADY GMINY LIPOWA


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „ i ” pkt.10, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art.165, art. 182, art. 184, art 188 ust.2 ,i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm. )RADA GMINY uchwala co następuje :


§ 1


1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości : 26.613.307,02 zł.

w tym :
dochody bieżące : 26.073.317,52 zł
dochody majątkowe : 539.989,50 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust.1 obejmuje :

1) Dotacje na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 2.897.292,oo zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Dotacje na realizację zadań wspólnych
realizowanych na podstawie zawartych
umów i porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie : 190.334,oo zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3) Dotacje celowe na realizację własnych
zadań bieżących gmin w kwocie : 273.898,oo zł.
` - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

4) Dotacja rozwojowa i na projekt realizowany ze
środków Unii Europejskiej / EFS – Przedszkola / 258.626,52 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.


5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin 209.989,5o zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

6) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych 330.000,oo zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.


7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie : 128.625,oo zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 21. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 26.860.906,02 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały .


2. Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :

1) Wydatki bieżące w kwocie 20.421.441,02 zł.
w tym :

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kwotę : 10.457.002,oo zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami 2.897.292,oo zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy
kwotę : 380.000,oo zł.

d) wydatki przypadające do spłaty w danym
roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową,
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 465.901,oo zł

e) wydatki na dotacje podmiotowe dla
samorządowej instytucji kultury w kwocie : 222.230,oo zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały

f) wydatki na dotacje celowe dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych 63.000,oo zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwałyg) wydatki na dotacje celowe przekazane do
realizacji na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie : 31.987,oo zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały

h) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego 5.000,oo zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 17 do Uchwały

2) Wydatki majątkowe w kwocie : 6.439.465,oo zł.
w tym :

- wydatki inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10a do Uchwały 6.439.465,oo zł.
w tym ;
a/ wydatki na realizację zadań otrzymanych z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Uchwały 209.989,5o zł
b/ wydatki na dofinansowanie inwestycji
otrzymane z funduszy celowych
- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Uchwały 330.000,oo zł

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :

1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie
umów zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości : 190.334,oo zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały

2) Wydatki na realizację własnych zadań
bieżących gmin w wysokości : 273.898,oo zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały

3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i zwalczania narkomanii
w wysokości : 128.625,oo zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

4) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
w wysokości : 100.000,oo zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały

5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości : 258.626,52 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały .
6)
a) Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy
podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych
na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, pracowników
robót publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.

b) Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię
podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych
wydatków bieżących.


§ 31. Deficyt budżetu Gminy w kwocie ; 247.599,oo zł , pokryty zostanie
przychodami pochodzącymi z :

- z zaciągniętych pożyczek
w wysokości : 247.599,oo zł.


2. Przychody budżetu Gminy w wysokości : 1.362.999,oo zł
Rozchody budżetu Gminy w wysokości : 1.115.400,oo zł


Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera
załącznik Nr 15 do Uchwały.

§ 4


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- przychody : 7.000,oo zł
- wydatki : 7.000,oo zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Uchwały .


§ 5


W budżecie tworzy się rezerwy :
w wysokości :
190.000,oo zł.
w tym :

1) Rezerwę ogólną w wysokości : 158.550,oo zł.

2) Rezerwę celową na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego,
w wysokości : 31.450,oo zł.

§ 6


Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do
kwoty ; 247.599,oo zł

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku,
przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości : 500.000 zł .3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym oraz wydatków inwestycyjnych - do wysokości wydatków uchwalonych w Załącznikach : Nr 10 , 10 a , do Uchwały Budżetowej.

4) Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami.
5)
Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach Bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7


Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości planowanych przychodów budżetu Gminy,
tj. do wysokości : 1.362,999,oo


§ 8


Określa się limit wydatków , do wysokości którego Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikami Nr 10, 10a oraz 12 do Uchwały Budżetowej.


§ 9


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.Lista załączników do artykułu :

  zaczniki.doc 491.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-01-15 08:11 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0