:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 669 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmin


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm. / oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm. /, oraz art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku / Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 /.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2008 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej dla Gminy Lipowa na okres 2005 – 2010 r.

§ 2


Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2009 określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3


Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej w 2009 roku określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4


1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lipowej w roku 2009, realizowany jest przez Urząd Gminy w Lipowej.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1.doc 36.5 KB
  zaacznik_nr_2.doc 43 KB
  zaacznik_nr_3.doc 71.5 KB
  zaacznik_nr_4.doc 27.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-01-13 08:29 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-01-13 08:32 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0