:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 840 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXI/159/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.Uchwała nr XXI/159/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XIII / 97 / 07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 roku z późn.zm.Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę: 24.000,oo zł
następująco :

Dz. 801. Oświata i wychowanie 24.000,oo zł


- wpływy z usług/ opłata za wyżywienie/ 24.000,oo zł

§ 2


Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę : 24.000,oo zł
następująco :


Dz. 801 Oświata i wychowanie 24.000,oo zł

rozdz.80104. Przedszkola 24.000,oo zł
w tym ;
- wydatki bieżące 24.000,oo zł


§ 3


Dokonać przesunięć w wydatkach budżetu Gminy na 2008 następująco :

Zwiększenia : Zmniejszenia :

Dz. 801 Oświata i wychowanie 429.776,oo zł
w tym ;

rozdz.80101. Szkoły podstawowe 168.030,oo zł
w tym ;
- wydatki bieżące 168.030,oo zł
w tym ;
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 140.030,oo zł

rozdz.80104. Przedszkola 70.828,oo zł
w tym ;
- wydatki bieżące 70.828,oo zł
w tym ;
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 62.007,oo zł

rozdz.8010. Gimnazja 187.000,oo zł
w tym ;
- wydatki bieżące 177.000,oo zł
a) w tym ;
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 174.300,oo zł

- wydatki majątkowe 10.000,oo zł

rozdz.80148. Stołówki szkolne 3.918,oo zł
w tym ;
- wydatki bieżące 3.918,oo zł
w tym ;
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 3.918,oo zł

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 29.776,oo zł

rozdz. 85401. Świetlice szkolne
w tym ;
- wydatki bieżące 29.776,oo zł
w tym ;
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 29.776,oo zł

Dz.900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 402.365,oo zł

rozdz.90095. Pozostała działalność 402.365,oo zł
w tym ;
- dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 2.365,oo zł

- wydatki majątkowe 402.365,oo zł

O G ÓŁE M : 432.141,oo zł 432.141,oo zł

§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 „ Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2008 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn.28.XII.2007 r. Załącznik Nr 10 a „Nakłady i źródła finansowania
inwestycji, w tym dotyczące wieloletnich programów inwestycyjnych ”, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 6


W Uchwale Budżetowej Nr XIII/97/07 z dn. 28.XII.2007 r. Załącznik Nr 9 „ Plan finansowy na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w §§ 1,2 ,3 wynosi :


1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 22.053.947,37 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 23.720.600,37 zł


§ 8


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Lista załączników do artykułu :

  wpi__poprawiony_18.11.2008.xls 36.5 KB
  za8218.11_poprawiony2.doc 41 KB
  za.do_uch.rady.dot._zwiaz_zjst_2008__mzk.doc 31 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 09:59 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0