:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 735 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXI/149/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2009 rok.


Uchwała nr XXI/149/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.


w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2009 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:


1. Za wykupienie kwatery:

a) dla dziecka do 7 lat 10,00 zł + VAT 7%
b) jednoosobowej 181,75 zł + VAT 7%
c) dwuosobowej w pionie 284,16 zł + VAT 7%
d) dwuosobowej w poziomie 495,63 zł + VAT 7%

2. Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a ) 2 - osobowy w pionie 1.641,06 zł + VAT 7%
b) 2 - osobowy w poziomie 2.268,85 zł + VAT 7%

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XII / 71 / 07 Rady Gminy w Lipowej z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2008 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 09:47 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek