:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 769 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXI/158/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi o nazwie „ Po brzegach – Wielidroga ” w Lipowej do kategorii dróg gminnych.


Uchwała nr XXI/158/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.w sprawie zaliczenia drogi o nazwie „ Po brzegach – Wielidroga ” w Lipowej do kategorii dróg gminnych.


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 ze zm. ), oraz art.18 ust. 2 pkt.15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art.4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Żywieckiego

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Zalicza się drogę o nazwie: „Po brzegach - Wielidroga” w Lipowej, obejmującą działki o numerach
ewidencyjnych: 5139, 5163, 5392, 5387, 5372, 4762, 5204 do kategorii dróg gminnych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 08:56 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0